top of page

Algemene voorwaarden

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (deze "Voorwaarden") aandachtig door aangezien ze uw gebruik regelen van (inclusief toegang tot) de gepersonaliseerde diensten van N°1 Esthetics voor, inclusief al onze websites, softwaretoepassingen, raadplegingen en operaties die deze Voorwaarden bevatten of ernaar linken (gezamenlijk de "N°1 Esthetics-diensten") en alle andere materialen of diensten die mogelijk worden gemaakt door N°1 Esthetics. Door onze website of diensten te gebruiken, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid. U stemt er verder mee in dat u ten minste 18 jaar oud bent en niet anderszins wordt belet een bindende wettelijke overeenkomst aan te gaan.

N°1 Esthetics. is een bemiddelaar voor medische diensten in Turkije met winstoogmerk met hoofdkantoor in Bornem (België), ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0508.918.121.

De termen "ons", "wij", "onze" en " N°1 Esthetics " verwijzen naar N°1 Esthetics. De termen "site" & "website" verwijzen naar www.n1esthetics.be en gerelateerde sites.

N°1 Esthetics geeft advies of mening van medische aard (inclusief met betrekking tot mogelijke resultaten, risico's of bijwerkingen). Het doel van N°1 Esthetics is om een ​​weg te creëren voor potentiële klanten om informatie te bekijken en te verkrijgen over gecontracteerde ziekenhuizen en specifieke medische voorzieningen in Turkije, inclusief hotelarrangementen en transporthulp in Turkije te maken, en te helpen bij het verbinden van klanten aan artsen die klanten hebben geselecteerd door afspraken te plannen en vervoer naar verschillende medische voorzieningen in Turkije te faciliteren, hetzij door zichzelf of door aanbieders in het netwerk.

Onze medewerkers en websites bieden klanten en potentiële klanten de mogelijkheid om medische procedures, advies, behandeling, diagnose, artsen, volledige transportprocedures en kosten te onderzoeken om beslissingen te nemen over de zorg die ze eventueel willen ontvangen. De medewerkers van N°1 Esthetics zijn geen medische professionals en proberen geen professioneel medisch advies te geven over medische procedures en behandelingen. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor medisch advies en procedures die worden uitgevoerd door medewerkers van de klantenservice. Alle verleende medische diensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de medische dienst die de diensten verleent en aansprakelijk is voor fouten, en vallen uitsluitend onder de algemene voorwaarden van de medische voorzieningen die u mag betreden.

Hoewel we proberen nauwkeurige informatie te verstrekken, uw gebruik van informatie over medische, tandheelkundige, cosmetische, niet-invasieve of andere procedures die door N°1 Esthetics of zijn gelieerde ondernemingen mondeling, elektronisch, via onze website of elke vorm van interactie met onze medewerkers worden verstrekt is uitsluitend voor eigen risico. N°1 Esthetics doet geen uitspraken over de volledigheid of juistheid van de gepresenteerde informatie en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige onjuiste, onvolledige of verouderde informatie die wordt verstrekt. Alle bezoekers van de site nemen de inherente risico's van medische procedures op zich.

 

 

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 14 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. 
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 
Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Prijzen die door agenten worden verstrekt, kunnen veranderen als gevolg van complicaties die kunnen optreden tijdens de operaties. U erkent dat prijzen onderhevig zijn aan aanzienlijke verschillen op basis van verschillende factoren. Elke medische casus is uniek en kan aanvullende diensten vereisen die moeten worden bepaald door de beheerders van de medische faciliteit en de betrokken artsen. N°1 Esthetics kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra medische kosten in verband met aanvullende diensten. Medische professionals kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen om de patiënt te beschermen tegen schade. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of wijzigingen in de medische behandeling die door medische professionals zijn aangebracht.

In gevallen waarin de zorgverlener van wie de huidige diagnose en consultatie is genomen om welke reden dan ook niet verder wil werken, wordt een andere medische professional met dezelfde normen aanbevolen aan de patiënt, maar de patiënt heeft het recht om te weigeren. In dit geval ontstaat er geen recht op vergoeding van het annuleren of wijzigen van de medische professional van N°1 Esthetics.

N°1 Esthetics biedt ook boekingsdiensten voor vliegreizen van en naar Turkije. Reisplannen kunnen wijzigingen vereisen die de kosten van reizen en hotelaccommodaties kunnen wijzigen. N°1 Esthetics kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kostenstijgingen in verband met vliegreizen. Alle kosten in verband met het boeken, omboeken, annuleren, verlengen en vertragen van luchtvaartmaatschappijen zijn voor rekening van de klant. Klanten zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van luchtvaartmaatschappijen tijdens reisperiodes. Als voor de klanten die naar Turkije reizen luchtvaartverbindingen in buitenlandse of binnenlandse steden en landen nodig zijn. N°1 Esthetics kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schade, vertragingen en annuleringen op deze locaties.N°1 Esthetics verplicht zich toe aan de Klant mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de Klant de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen
Klanten van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
c) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de Klant in te nemen plaats;
b) naam, telefoon en e-mailadres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van N°1 Esthetics en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de Klant bij moeilijkheden kunnen helpen;

N°1 Esthetics biedt in sommige pakketten hotel- en accommodatiediensten aan. N°1 Esthetics kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen of prijsverhogingen als gevolg van wijzigingen in vooraf overeengekomen reisdata en hotelboekingsdata. Mochten reis- en hoteldata wijzigingen vereisen, dan zal N°1 Esthetics namens haar klanten proberen de nodige aanpassingen te maken. Als het pakket accommodatie omvat, zijn alle vergoedingen en kosten die verband houden met het boeken en omboeken van wijzigingen, verlengingen, annuleringen en vertragingen de verantwoordelijkheid van N°1 Esthetics, anders zijn klanten verantwoordelijk voor de kosten. Klanten kunnen ook verantwoordelijk zijn voor extra boekings-, omboekings- en annuleringskosten van N°1 Esthetics. N°1 Esthetics en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor incidenten waarbij haar klanten betrokken zijn terwijl ze in een van de hotelfaciliteiten verblijven of in Turkije verblijven, tenzij ze in gebreke zijn gebleven. Klanten betreden het land en deze faciliteiten op eigen risico.

N°1 Esthetics zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de privacy van haar klanten te beschermen. In sommige gevallen kan de elektronische overdracht van informatie via internet buiten onze controle liggen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die elektronisch is gehackt of gestolen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u via onze website verstuurt en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Tenzij anders vermeld, wordt ervan uitgegaan dat alle inhoud die met N°1 Esthetics wordt gedeeld, mag worden gebruikt. Alle klanten moeten 18 jaar of ouder zijn of wettelijk zijn toegelaten door hun wettelijke voogden. Klanten kunnen worden gevraagd om een ​​bewijs van leeftijd of schriftelijke toestemming van hun wettelijke voogd te tonen voordat ze de diensten van N°1 Esthetics gebruiken of voordat ze communiceren met medewerkers van N°1 Esthetics.

Anders dan uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, doet N°1 Esthetics geen beloften of garanties over de door ons geleverde diensten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten. Door onze website of diensten te gebruiken, begrijpt u en stemt u ermee in dat u alle risico's, direct of indirect, op u neemt die kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze website of een van onze diensten of diensten die door ons of onze gelieerde ondernemingen worden geleverd. N°1 Esthetics en haar dochterondernemingen, inclusief haar werknemers, management, partners en agenten, kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige medische procedure (inclusief maar niet beperkt tot de gevolgen van enige medische procedure of de annulering of aanpassing van enige medische procedure) uitgevoerd door een faciliteit gespecificeerd op de website of door N°1 Esthetics zelf of een van haar gelieerde ondernemingen.

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

 

Alle personen gaan op eigen risico een overeenkomst aan met een medische instelling en vallen onder de algemene voorwaarden van elke medische instelling die zij willen betreden. Gebruikers gaan ermee akkoord dat N°1 Esthetics alle geschillen, terugbetalingen en vergoedingen zal oplossen met de medische voorzieningen waar procedures worden uitgevoerd, en dergelijke betalingen aan N°1 Esthetics zal doen. N°1 Esthetics is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk, voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, om u of gebruikers van haar diensten of website terug te betalen of te vergoeden.

Deze algemene voorwaarden en de relatie van de partijen worden beheerst door de wetten van België, zonder uitvoering te geven aan principes van wetsconflicten. Elke klant stemt ermee in dat elke actie in rechte of in billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene voorwaarden of enige door N°1 Esthetics geleverde diensten alleen zal worden ingediend bij de

ondernemingsrechtbank in Antwerpen, en elke klant stemt verder in met en onderwerpt zich aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken met het oog op het procederen over dergelijke acties. Elke klant stemt er verder mee in om elke vorm van procesvoering (zoals een dagvaarding en een klacht) te accepteren per aangetekende post met ontvangstbevestiging, gemaild naar het laatste postadres dat u aan N°1 Esthetics hebt verstrekt. De service wordt tien (10) dagen na verzending als voltooid beschouwd. Het is de verantwoordelijkheid van elke klant om zijn of haar adres bij te werken.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door N°1 Esthetics worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden geacht door de klant te zijn aanvaard bij voortgezet gebruik van de website of enige door N°1 Esthetics geleverde diensten.

In het geval dat een paragraaf en/of een deel van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige delen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht.

 

 

Aangepast op 13/02/2023

bottom of page